Kan mor ha foreldreansvaret mens barnet bor fast hos en onkel?


Når et samliv tar slutt er det ofte barn involvert. Tidligere har foreldrene bodd sammen, spørsmålet om foreldreansvar og samvær var derfor uproblematisk. Ved en separasjon, skilsmisse og samlivsbrudd flytter foreldrene fra hverandre, og når uenigheten er stor blir ofte barna fanget mellom barken og veden. Det er viktig å være klar over at barna kan ta skade av konflikten mellom mor og far.

Stor grad av avtalefrihet

Lovens utgangspunkt er at foreldreansvaret skal være delt mellom foreldrene, også etter samlivsbrudd eller skilsmisse. Men det kan også avtales eller bestemmes av retten at bare den ene forelderen skal ha foreldreansvar. Da må det være den personen barnet bor hos som har foreldreansvaret.

Ikke uten grenser

Loven er ikke til hinder for at foreldrene for eksempel avtaler å dele søsken, slik at far har hele foreldreansvaret for det yngste barnet, mens mor har hele foreldreansvaret for de to eldste. Avtalefriheten har imidlertid noen viktige begrensninger. Blant annet kan det ikke avtales at foreldreansvaret skal ligge hos den som barnet ikke bor fast med. Det kan heller ikke avtales at en tredjeperson, for eksempel en tante eller besteforelder, skal ha foreldreansvaret. Men det kan avtales at barnet skal bo med, for eksempel, besteforeldrene mens foreldreansvaret beholdes av foreldrene.

Kan ta avgjørelser

Foreldreansvaret omfatter blant annet retten til å foreta navnevalg for barnet, inn- og utmeldingmelding i trossamfunn og avgjørelser om flytting. Med tanke på hvilke type avgjørelser det her er tale om kan man også forstå at enkelte foreldre kan bli uenige når det kommer til slike avgjørelser.

Når oppstår konflikt?

Delt foreldreansvar er i grunnen uproblematisk dersom foreldrene samarbeider. Det er når samarbeidet bryter sammen at problemer oppstår. Dette skyldes gjerne samarbeidsproblemer som oppsto under samlivet og som er vanskelige å legge bak seg. Det kan også tenkes at det er uenighet rundt viktige avgjørelser vedrørende barnet. Uansett årsak til konflikten vil normalt den ene, eller begge foreldrene kreve å få foreldreansvaret alene.

Også situasjonen hvor bare den ene har foreldreansvaret er i utgangspunktet uproblematisk. Det er når den andre krever å få dele foreldreansvaret at det kan oppstå konflikter. Hvis foreldrene ikke blir enige om å dele ansvaret er det til sist domstolen som avgjør.

Osloadvokatene – Mor fikk foreldreansvar alene for å flytte til utlandet med barna

Når foreldreansvaret er felles må begge foreldrene være enige dersom barnet skal flytte til utlandet. Oslo tingrett her tillot mor å flytte til utlandet.

osloadvokatene.no/privat/familie-arv-skifte/barn/mor-fikk-foreldreansvar-alene-for-a-flytte-til-utlandet-med-barna/

Det er normalt svært vanskelig å vinne frem med et krav om fullt foreldreansvar. Tidligere var det vanligere at retten fastsatte at den ene forelderen skulle ha foreldreansvaret. Utviklingen har imidlertid gått i retning av at retten fastsetter felles foreldreansvar, med mindre det foreligger vesentlige motargumenter. En del av årsaken til dette er nok at fedrene i stadig større grad ønsker å ta del i barnets oppvekst.

Barnets beste

I en tvist om foreldreansvaret skal det legges vekt på barnets beste. Dette følger direkte av loven, og barnets mening skal tillegges vekt etter alder og modenhet. Foreldrene har selv en plikt til å legge vekt på barnets mening, det samme har domstolene. Det vil ofte være en sammenheng mellom barnets beste og barnets mening, men ikke alltid.

Å være del i en opprivende konflikt mellom foreldrene er som regel ikke til det beste for barnet. Det beste vil være om foreldrene greier å samarbeide, og gi barnet en trygg oppvekst. En vurdering av barnets beste vil blant annet ta hensyn til at barnet ikke må bli utsatt for fysisk eller psykisk vold, skade eller fare.

For oss som arbeider med barnesaker til daglig som advokater eller rettsaktører, og for foreldrene er det svært viktig å lytte til det barna sier. Deres opplevelse av situasjonen kan sette tvisten mellom foreldrene i perspektiv. En tvist om foreldreansvaret kan fort bli veldig belastende for barna som opplever å må velge mellom foreldrene. Slike tvister kan gi barna varige skader. Man bør derfor tenke seg nøye om før man går til sak.

Vi tar saken

På et vanskelig rettsområde som dette er bistand fra en dyktig advokat viktig. Våre advokater har lang erfaring fra barnesaker og hjelper deg å tydeliggjøre din sak overfor motparten og domstolen. Det er barnets beste som skal være avgjørende for utfallet og da vil det være viktig å fremlegge argumentene dine på en konstruktiv måte.