Sameie i ekteskap og samboerforhold


Etter ekteskapsloven § 31 eies eiendeler som er ervervet i fellesskap av begge ektefelle. Reglene om eierforhold mellom ektefeller er i stor grad ulovfestede. Det kan derfor lønne seg å bruke en advokat som kjenner reglene om sameie og bodeling godt.

Ervervet av begge

Etter ekteskapsloven blir eiendeler som erverves av begge ektefellene, sameie mellom dem. Dette er først og fremst av for eierforholdet. Selv om noe eies i sameie er det ikke nødvendigvis slik at begge eier 50%. Man kan for eksempel ha bidratt til ansaffelsen i ulik grad. Men selv om bare den ene har bidratt med midler til anskaffelsen kan den andre anses som deleier gjennom sine indirekte bidrag - typisk ved arbeid i hjemmet eller ved å ha stått for betaling av løpende utgifter.

Skillet mellom eneeie og sameie er først og fremst av betydning for råderetten over eiendelen. Hvis noe er i en ektefelles eneeie er utgangspunktet at denne kan råde fritt over eiendelen. Ektefellen kan i utgangspunktet selge, si opp, pantsette, leie bort, ødelegge, osv. eiendelen dersom den eies i eneeie. Dette gjelder derimot ikke for felles bolig, vanlig innbo eller gjenstander til bruk for barna. For disse eiendelene trengs den andre ektefellens samtykke selv om eiendelen eies fullt ut av den ene ektefellen.

Skal deles likt

Dersom ingenting annet er avtalt eller følger av loven vil eiendeler som erverves under ekteskapet være en del av felleseiet. Og felleseie skal deles likt. Her kan du lese mer om likedeling av felles formue.

Hvem som eier hva i et ekteskap kan ofte være vanskelig å fastslå. Økonomien er sammenblandet og ektefellene kan ha vært sammen om å gjøre kjøpet av eiendelen. I tillegg er gaver mellom ektefeller vanlige og enkelte gaver blir kanskje brukt mest av ektefellen som "ga den bort".

Hus og bil

For større kjøp, som bolig, eiendom, bil og andre store investeringer kan eierforholdet kompliseres ytterligere. Ved slike kjøp er banklån en vanlig måte å skaffe finansiering på og lånet er gjerne tatt opp i navnet til bare den ene av ektefellen. Sammenblandet økonomi kan gjøre det utfordrende å fastslå hvem som har betalt ned på lånet. Det kan også hende at det er klart at bare den ene ektefellene har foretatt betalinger, samtidig som den andre ektefellen har brukt betydelige resurser på andre ting som for eksempel arbeid i hjemmet, kjøp av mat eller ferier.

Arbeid i hjemmet - gir dette grunnlag for sameie av bolig og innbo?

Osloadvokatene tar for seg rettighetene ved sameie i bolig og innbo på grunnlag av arbeid i hjemmet. Les mer her og ta gjerne kontakt...

osloadvokatene.no/privat/familie-arv-skifte/arbeid-i-hjemmet/

Et eksempel fra rettspraksis fra 2004 viser hvor krevende det kan være å fastslå om noe er sameie eller ikke: Kona eide en tomt fra før og ektefellene hadde bygget felles bolig på tomten. Spørsmålet var om tomten fortsatt var konas eneeie etter at de hadde vært sammen om å investere i bygging av boligen. Høyesterett viste til at det kreves svært mye for å bli deleier i eiendeler som uomtvistelig har vært den ene ektefellens eneeie.

Det reelle eierforholdet

Det reelle eierforholdet er avgjørende for om eiendeler anses for å være ervervet av ektefellene i fellesskap. For å fastslå det reelle eierforholdet vil forhold som hvem som har betalt, grunnbokshjemmel eller andre registreringer av eierskap være av bevismessig betydning - men ikke avgjørende. Hovedregelen er at ting som blir ervervet til felles personlig bruk er ektefellenes sameie, hvis ikke annet følger av avtale.

Når ektefeller går fra hverandre må eiendelene - boet - fordeles, dette kalles bodeling. Situasjonen er gjerne preget av sterke følelser, som ikke blir lavere når man opplever at ektefellen hevder å eie hele boligen. Våre advokater kan reglene for gjennomføring av skifteoppgjør og bodeling og kan bistå gjennom hele prosessen.

Har du spørsmål om sameie mellom ektefeller eller samboere, eller ønsker du bistand av en skilsmisseadvokat i forbindelse med en konflikt med tidligere ektefelle? Ta kontakt med oss i dag, så får du hjelp av en advokat som har spesialisert seg på familierett. Med advokathjelp av en av våre eksperter er saken din i trygge hender og du kan fokusere på å fremtiden. Du når oss på  epost, telefon til 22 82 84 40 eller ved å fylle ut kontaktskjemaet på siden.