Skilsmisse, økonomi og skatt.


Når man skiller seg oppstår en rekke skatterettslige spørsmål. Skatteplikten kan blant annet påvirke verdiene som skal deles ved skifteoppgjøret.

Endret skatteklasse - skilsmisse økonomi

Når man går fra å være gift til å være enslig påvirker det gjerne hvilken skatteklasse man tilhører. Endret sivilstatus kan også påvirke hvilke fradrag man kan gjøre. Hvilken skatteklasse man vil tilhøre etter skilsmissen vil blant annet være avhengig av om man har forsørget den andre ektefellen. En annen faktor er når på året man blir skilt eller separert.

Skattefradrag

Fradrag som knytter seg til ulike inntektsposter skal gjøres hos ektefellen som skattlegges for inntekten.

Fradrag for gjeldsrenter er det ektefellen som har betalt rentene som kan gjøre. Når økonomien har vært sammenblandet kan det være utfordrende å slå fast hvem som har betalt hva. Dersom man ikke blir enige om hvor mye den enkelte har betalt i renter er utgangspunktet at gjeldskostnadene skal fordeles likt.

Skilsmisse og firma - Advokat.no

Advokat Arne heiestad. Vi har de siste årene hatt svært mange skifteoppgjør der en av partene eier et firma eller en næringsvirksomhet. mange av disse ektefellene har ingen avtale og heller ikke noen ektepakt med særeie. Det er mange ulike situasjoner. Noen eide en forretning eller et firma før man...Les videre →

advokat.no/kompetanseomraader/familie-arv-og-skifte/skilsmisse/2248-2/

Skatt ved overtakelse av felles bolig?

Gevinst ved boligsalg er ofte skattepliktig, og ved en skilsmisse vil felles bolig ofte overtas av en av ektefellene. En slik overdragelse regnes imidlertid ofte ikke som realisasjon etter skatteloven så fremt de øvrige vilkårene er oppfylt. Hvis vilkårene ikke er oppfylt er utgangspunktet at gevinst skattlegges med 28%.

Latent skatteplikt

Enkelte eiendeler vil ved salg utløse en skatteplikt. Skatteplikten kan være enten permanent eller tidsbegrenset. Skatteplikten har betydning for hvilken verdi man setter på eiendelen på skjæringstidspunktet.

Hvordan verdien av eiendelen skal fastsettes kan i slike tilfeller by på problemer og rettsstillingen er ikke endelig fastsatt. Utgangspunktet er at skatteulempen skal trekkes fra eiendelens omsetningsverdi. Enkelte ganger vil størrelsen på skatteplikten være vanskelig å fastslå. Dette gjør det umulig å foreta et rent matematisk fradrag - størrelsen på fradraget må dermed fastsettes ved skjønn.

Advokathjelp kan lønne seg

Med tanke på alle problemstillingene som kan oppstå ved en skilsmisse kan det lønne seg å få bistand av en skilsmisseadvokat. Ved Osloadvokatene har vi lang erfaring med gjennomføring av skifteoppgjør og har opparbeidet en solid kompetanse vedrørende det relevante regelverket. Det kan ofte lønne seg å få en advokat inn i bildet på et tidlig tidspunkt, da kan du være trygg på at skifteprosessen går riktig for seg. Kontakt oss derfor allerede i dag. Du når oss på telefon 22 82 84 40 eller på epost. Du kan også fylle ut kontaktskjemaet på siden, så tar vi kontakt med deg.