Fordeling av penger ved skilsmisse


Når ekteskapet tar slutt oppstår spørsmål om hvordan penger, i form av fast eiendom, innbo, løsøre og bankinnskudd skal fordeles mellom ektefellene. Denne fordelingen er ofte gjenstand for konflikter og tvister. Når partene ikke blir enige ender konfliktene til slutt i retten.

Søk om gratis advokat

  Penger


  Hvordan fordelingen skal skje vil i stor grad avhenge av hva man tok med inn i ekteskapet. Når det foreligger en ektepakt vil denne bestemme hvordan de viktigste eiendelene skal fordeles. Når det ikke er inngått en ektepakt er det reglene i ekteskapsloven som avgjør. Ved et skifteoppgjør er det noen sentrale begreper man bør være kjent med:

  • Skjevdeling
  • Likedeling
  • Felleseie
  • Særeie
  • Eneeie
  • Sameie

  Sameie og eneeie dreier seg om eierforholdet av formuesgjenstanden; eies den av den ene (eneeie) eller av begge ektefellene (sameie). Felleseie og særeie dreier seg om fordelingen av formuesgjenstanden ved et skifte. Om noe er felleseie eller særeie har altså ingenting å gjøre med hvem som eier formuesgjenstanden.

  Utgangspunktet etter ekteskapsloven § 58 er at felles formue skal deles likt mellom ektefellene. Det er dette som menes med likedeling. Dersom man ønsker en annen fordeling av felles formue må man opprette ektepakt. En ektepakt vil som regel føre til at den ene ektefellen stilles sterkere enn den andre i skifteoppgjøret, og dermed sitter igjen med en større del av formuen etter skilsmissen.

  Med skjevdeling menes delen av formuen man kan holde utenfor likedelingen. Har man for eksempel arvet penger følger det av ekteskapsloven § 59 at man har krav på å holde dette utenfor potten som skal deles likt mellom ektefellene. Også penger som klart kan føres tilbake til midler man hadde før ekteskapet ble inngått kan holdes utenfor likedeling etter denne regelen. Hvis det åpenbart urimelig å ikke likedele disse midlene kan retten til å skjevdele helt eller delvis falle bort.

  Skilsmisseoppgjør fra A til Å – Osloadvokatene hjelper deg!

  Saksgangen i et skilsmisseoppgjør. Hva kan advokaten bistå med, og hvordan blir prosessen trinn for trinn? Skifteoppgjør mellom ektefeller.

  osloadvokatene.no/privat/familie-arv-skifte/skilsmisse/skilsmisseoppgjor/

  Når man avtaler å ikke likedele en formuesgjenstand vil denne regnes som den ene ektefellens særeie, den skal ikke deles likt. Ektepakten kan bestemme at særeiet skal opphøre på en bestemt dato eller at særeie bare skal gjelde hvis ekteskapet ender ved skilsmisse.

  Har du spørsmål om fordeling av formue ved skilsmisse eller trenger dere hjelp med å opprette en ektepakt? Våre dedikerte familierettsadvokater kan bistå deg ved et skifteoppgjør slik at dere kan komme frem til en god skifteavtale. Vi innhenter alle relevante opplysninger i saken din og tar stilling til om du har krav på å holde verdier utenfor skiftet. Videre tar skilsmisseadvokatene våre kontakt med din ektefelle og inngår forhandlinger eller begjærer offentlig skifte for domstolene.

   

   

  Kontakt oss