Skilsmisse - deling av gjeld og felles formue.


Utgangspunktet er at ektefellenes samlede formue skal deles likt når ekteskapet har endt med samlivsbrudd og skilsmisse, men unntak fra likedeling kan følge fra både lov og avtale.

Ektefellenes felleseie skal i utgangspunktet deles likt mellom ektefellene, det er dette som menes med likedeling. Etter at det er gjort fradrag for gjeld er lovens utgangspunkt at ektefellene skal dele den samlede formuen likt. I et skifteoppgjør vil det derfor være av betydning hvor mye gjeld hver av ektefellene hefter for. Det er nemlig bare anledning til å gjøre fradrag for den gjelden ektefellen selv er ansvarlig for. Her vil det reelle forholdet mellom ektefellene være avgjørende. Og igjen er det forholdet på skjæringstidspunktet som avgjør.

Det er viktig å skille mellom gjeld begge ektefellene er ansvarlig for - typisk boliglån - og gjeld bare den ene hefter for - typisk den ene ektefellens studielån.

Tidspunktet for verdsettelsen

Den samlede formuen beregnes fra skjæringspunktet. Dette tidspunktet vil vanligvis være tidspunktet da begjæring om separasjon eller skilsmisse kom inn til fylkesmannen eller da samlivet ble brutt. Ettersom det kan gå lang tid mellom samlivsbrudd og begjæring om separasjon og skilsmisse er det viktig å fastslå når et samlivsbrudd faktisk fant sted. Dette tidspunktet kalles også for skjæringstidspunktet. Gjeld og formue ervervet etter skjæringstidspunktet blir ikke gjenstand for skifteoppgjør.

Verdier som ikke skal deles likt

Dersom ektefellene har avtalt særeie skal dette holdes utenfor delingen. Det hender gjerne også at en eller begge ektefellene har skjevdelingsmidler. Den som har skjevdelingsmidler kan i utgangspunktet kreve å holde dette utenfor delingen. Skjevdelingsmidlene er midler ektefellen hadde da ekteskapet ble inngått, eller midler som senere er ervervet ved arv eller ved gave fra den andre ektefellen.

Skjevdelingsrett falt bort etter daglig aksjehandel. Vi hjelper deg!

Hva er skjevdelingsrett? Skjevdelingsregelen innebærer kort sagt at visse verdier kan holdes utenfor delingsgrunnlaget mellom ektefellene.

osloadvokatene.no/privat/familie-arv-skifte/skilsmisse/skjevdelingsrett/

I tillegg er det etter ekteskapsloven § 61 anledning til å holde enkelte eiendeler og rettigheter av personlig art utenfor likedelingen. For eksempel vil eiendeler som utelukkende tjener til den ene ektefellens bruk kunne holdes utenfor likedelingen.

Hva med firmaet?

Et praktisk eksempel som kan gjøre spørsmål om likedeling komplisert er når den ene ektefellen har bygget opp et firma under ekteskapet. Da oppstår spørsmålet om firmaet skal være gjenstand for likedeling. I enkelte tilfeller kan deling av firmaet medføre at det ikke kan drives videre. Likedeling av firmaet reiser også potensielt kompliserte spørsmål om verdsettelse.

Avtalefrihet

I et skifteoppgjør er det avtalefrihet, det er dermed mulig å avtale andre løsninger enn de som følger av loven. Det er dermed fullt mulig å avtale at verdier den ene ektefellen kunne krevd holdt utenfor likedelingen likevel skal deles likt mellom ektefellene.

Vi hjelper deg

Er du i en konflikt med tidligere ektefelle, eller har du spørsmål om ektepakt eller skjevdeling? Da vil vi gjerne hjelpe deg. Fyll ut kontaktskjemaet på siden, så vil en av våre skilsmisseadvokater ta kontakt med deg. Du kan også kontakte oss på telefon til 22 82 84 40 eller på epost.