"Uvanlige" gaver trenger ektepakt


Når vi gir hverandre gaver overføres eiendomsretten fra giver til mottaker. Som ektefeller er det vanlig å gi hverandre gaver ved ulike anledninger. Gavene som gis varierer i både art, verdi og hyppighet. Det er viktig å være klar over at gaver mellom ektefeller krever ektepakt for å være gyldige.

Mange ektefeller oppretter ektepakt særeie, men ektepakt bør også benyttes ved enkelte gaver.

At en gave er ugyldig vil blant annet innebære at giveren kan kreve gaven tilbake. Er det for eksempel overført en gave i form av et pengebeløp til mottakerens konto kan giveren kreve pengene tilbake dersom det ikke foreligger ektepakt. Tilsvarende kan ikke et ugyldig gaveløfte kreves oppfyllt av gavemottakeren. Følger derimot gaveløftet av en gyldig ektepakt kan gavemottakeren kreve at gaveløftet oppfylles.

Vanlige gaver trenger ikke ektepakt

Det er gaver som ikke anses for å være «vanlige» som må gis i ektepakts form for å være gyldige. Hva det vil si at en gave er «vanlig» må avgjøres konkret. Ekteparets økonomi på gavetidspunktet vil være sentralt i denne sammenhengen. Uvanlige gaver er typisk gaver av stor økonomisk verdi og som gis fordi de er ektefeller. Det er likevel klart at gaver som gis ved bursdager eller andre spesielle anledninger som regel vil regnes som «vanlige».

Samlivsbrudd eller skilsmisse – Hva har du rett på?

Hva du har rett på ved samlivsbrudd eller skilsmisse vil i stor grad bero på din sivilstand, det vil si om du er samboer eller gift.

osloadvokatene.no/privat/samlivsbrudd-eller-skilsmisse/

Det er videre et krav om gavehensikt. I gavehensikt ligger det at hensikten bak overføringen av eiendomsretten var å berike den andre personen. Dersom gaven er gitt av felleseiemidler vil det ikke skje en berikelse. Er derimot gaven gitt av den ene ektefellens særeie vil berikelseskravet være oppfyllt.

Når oppstår problemet?

Det er først og fremst ved skilsmisse at spørsmålet om gaver er gitt med ektepakts form kommer på spissen. Er det gitt en gave uten ektepakt kan ikke mottakeren påberope seg eiendomsretten for eiendelen når formuen skal deles. Også når den ene ektefellen dør kan en ugyldig gave reise problemer for den gjenlevende ektefellen. Den avdødes arvinger kan nemlig kreve at gaven blir tilbakeført til dødsboet. Ikke minst er ektepakt viktig med tanke på hva en ektefelles kreditorer kan ta beslag i. For at gaven skal få rettsvern overfor ektefellens kreditorer må den tinglyses.

Når det er behov for en ektepakt kan det være nyttig å få råd av en advokat. På denne måten kan du være sikker på at ektepakten i seg selv er gyldig, en ugyldig ektepakt er lite verdt. I tillegg kan advokatråd under utformingen av ektepakten bidra til å redusere tvister ved et eventuelt skilsmisse- eller arveoppgjør.

Behov for bistand?

Kontakt Osloadvokatene. Våre skilsmisseadvokater er eksperter på ekteskapsloven og kan bistå med opprettelse av ektepakt. Vi kan gi råd slik at dere vet når dere bør avtale særeie. Er det oppstått tvist i forbindelse med skifteoppgjør etter skilsmisse eller samlivsbrudd er våre advokater klare til å bistå deg slik at kravet ditt blir ivaretatt på best mulig måte.